محسن صیقلی

محسن صیقلی

مدرس مبانی مالی
  • دکتری مديريت مالی و سرمايه گذاری و ريسک دانشگاه تهران
  • دارای مدرک پست دکتری مديريت اجرايی POST DBA
  • رییس هیات امناء کلینیک کسب و کار استان البرز
  • مدرس مرکز مطالعات مالی و سرمایه گذاری دانشگاه شریف
  • عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری گروه اقتصادی آستان قدس رضوی
  • مشاور علمی و عضو کمیته راهبری برنامه هسته های فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • عضــو هیات مدیره و مشــاور اجرایی در امور ســرمایه گذاری و مدیریت ریســک مدیرعامل هلدینگ بیمه حافظ

مشاهده صفحه دوره مربوط به این مدرس

منتخب درس های استارت بــــاکس

منتخب درس های

استارت بــــاکس