علی مریخ نژاد

  • دکتری مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت بازاریابی
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • عضو انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
  • مدرس دانشگاهد تهران و دانشگاه تربیت مدرس
  • مشاوره ی کسب و کار هایی مثل بانک آینده و ایران مال و…
  • دارای 10 مقاله و کتاب به چاپ رسیده
  • بیش از 2000 نفر دانشجو و دانش پذیر
علی مریخ نژاد اصل