مدرس آرمین حاجی رحیمی

  • دکتری مدیریت راهبردی دانش – دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  • رئیس بخش مدیریت دانش و رئیس مدیریت عملکرد و کنترل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
  • مدیر پروژه در شرکت مشاوره مهندسی نداک
  • مسئول تحقیق و توسعه در زمینه مدیریت دانش در سازمان هولدینگ اتکا
  • رئیس کمیته مدیریت دانش کنگره بین المللی حفاری
  • انتخاب به عنوان 5 شرکت برتر در جایزه جهانی MAKE در سالها 2012 ،2015 و 2016
  • مدیر پروژه در شرکت مشاوره مهندسی نداک
  • مسئول تحقیق و توسعه در زمینه مدیریت دانش در سازمان هولدینگ اتکا
آرمین حاجی رحیمی

دوره های آرمین حاجی رحیمی

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره سواد مالی

دوره آموزشی سواد مالی

دوره رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی